BURAPA PRACHIN TECHNICAL COLLEGE

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งครู)

โหลดไฟล์ ตามลิงค์

http://www.burapaprachin.ac.th/datas/file/personnel/1528770070.pdf