BURAPA PRACHIN TECHNICAL COLLEGE

คู่มือการใช้งาน ศธ.02 ออนไลน์

คู่มือ  ระบบงานหลักสูตร
คู่มือ  ระบบงานทะเบียน
คู่มือ  ระบบงานวัดผล
คู่มือ  ระบบส่งข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคล
คู่มือ  ระบบงานส่งข้อมูล  GPA
คู่มือ  ระบบบริการงานครูผู้สอน  On Line (ครูที่ปรึกษา)
คู่มือ  ระบบงานบริการงานทะเบียนวัดผลนักเรียนนักกศึกษา  สำหรับกลุ่มผู้บริหาร

คู่มือ  ระบบงานบริการงานทะเบียนวัดผลนักเรียนนักกศึกษา  สำหรับกลุ่มสถานประกอบการ