เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธยฯ

1
^