เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

พิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ

^