เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

ศึกษาดูงานสถานศึกษาพระราชทาน วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

^