เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ๒๕๖๒

^