เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

มอบผักบุ้งปลอดสารพิษไว้รับประทานให้กับคณะผู้บริหาร คณะครู ฯลฯ

^