เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

การสอบมาตรฐานวิชาชีพ ภาคปฏิบัติ ระดับ ปวช.3 / ปวส.2

^