เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

^