ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เรื่อง ขอเลื่อนการเรียนการสอนภาคสมทบ (ทวิภาคี)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน  เรื่อง ขอเลื่อนการเรียนการสอนภาคสมทบ (ทวิภาคี)

    เนื่องจาก คณะครูอาจารยได้เข้าร่วมโครงศึกษาดูงานและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ ๒๕๕๙ ในวันที่ ๔-๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน

กับนักศึกษาดังกล่าว ดังนั้น  วิทยาลัยฯ จึงขอเลื่อนการเรียนกรสอน ในวันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

เป็นวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยเลื่อนตารางไป ๑ สัปดาห์ 

Роботы Пришельцыникас ценыполигон ооо