ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

กำหนดการ เปิดภาคเรียนวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560  รับตารางเรียนและกำหนดการต่างๆ ในวันเปิดเรียนวันแรก