"""ตารางเรียนเรียนออนไลน์" " "

   

 

ช่องที่ เช้า 08.00-12.00 บ่าย 13.00-17.00

 

ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
กลุ่ม 4

วิชาการใช้โปรแกรมเพื่องานเอกสาร

(3204-2308)

อ.สุพรรณี เฉลิมศรี

วันที่ 24 ส.ค. 57

วันที่ 31 ส.ค. 57

วันที่ 9 ก.ย. 57

 

วิชาคณิตศาสตร์ 1

(3000-1520)

อ.ประกายวรรณ ธรรมสังวาลย์

วันที่ 24 ส.ค. 57

วันที่ 31 ส.ค. 57

วันที่ 9 ก.ย. 57

ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม

กลุ่ม 1-2

วิชากรรมวิธีการผลิต

(3100-0115)

อ.วุฒิชัย ไพบูลย์

วันที่ 24 ส.ค. 57

วันที่ 31 ส.ค. 57

วันที่ 9 ก.ย. 57

วิชาอ่านและเขียนแบบเครื่องกล

(3111-2002)

อ.วุฒิชัย ไพบูลย์

วันที่ 24 ส.ค. 57

วันที่ 31 ส.ค. 57

วันที่ 9 ก.ย. 57

ปวส. การจัดการทั่วไป

กลุุ่ม 1

วิชาการเสริมสร้างบุคลิคภาพ

(3215-2010)

อ.อรษา ตะเพียนทอง

วันที่ 24 ส.ค. 57

วันที่ 31 ส.ค. 57

วันที่ 9 ก.ย. 57

 วิชาหลักการจัดการ

(3200-1003)

อ.ภคพร กิจสมัย

วันที่ 24 ส.ค. 57

วันที่ 31 ส.ค. 57

วันที่ 9 ก.ย. 57

ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

กลุ่ม 1

วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

(2000-1301)

อ.ชุติมา โชคกนกวัฒนา

วันที่ 24 ส.ค. 57

วันที่ 31 ส.ค. 57

วันที่ 9 ก.ย. 57

วิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม

(2001-1003)

อ.นฤมล รอตเสียงล้ำ

วันที่ 24 ส.ค. 57

วันที่ 31 ส.ค. 57

วันที่ 9 ก.ย. 57

ปวช. การตลาด กลุ่ม 1

ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่ม 3

วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง

(2000-1201)

อ.สุภาพร ประจะนัง

วันที่ 24 ส.ค. 57

วันที่ 31 ส.ค. 57

วันที่ 9 ก.ย. 57

วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่ออาชีพ

(2001-2001)

อ.ขนิษฐา เปสุริยะ

วันที่ 24 ส.ค. 57

วันที่ 31 ส.ค. 57

วันที่ 9 ก.ย. 57

 

 

 

узнать популярность запроса googleклас харьковмаркетинговый анализ фирмы