"""เครื่องตรวจสอบสาย 3 IN 1" " "

โครงงานวิทยาศาสตร์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
เรื่อง เครื่องตรวจสอบสาย 3 IN 1

ผู้วิจัย
1. นายศราวุธ เหรียญทอง
2. นายสมศักดิ์ พิมพ์หงษ์
3. นางสาวฐานิกา ง่อยกระโทก


ครูที่ปรึกษา
1. นางทัดดาว ศรีวิไล
2. นางนฤมล รอตเสียงล้ำ
3. นางสาวชุติมา โชคกนกวัฒนา
4. นางสาวอัจฉราพร บุญเป็ง


บทคัดย่อ
เครื่องตรวจสอบสาย 3 IN 1 มีประสิทธิภาพของเครื่องสามารถตรวจสอบสายไฟฟ้า สาย LAN และสายโทรศัพท์ ได้ภายในเครื่องเดียวกัน
จากการทำการทดลอง จำนวน 10 ครั้ง สรุปได้ว่า เครื่องตรวจสอบสาย 3 IN 1 สามารถตรวจสอบสายไฟฟ้า สาย Lan และสายโทรศัพท์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพที่เป็นจริง และศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานเครื่องตรวจสอบสาย 3 in 1 อยู่ในระดับ มาก จากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วย ครู นักเรียน -นักศึกษา แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 10 คน

Attachments:
Download this file (SCi_Project56_2.pdf)เครื่องตรวจสอบสาย 3 IN 1[โครงงานวิทยาศาสตร์]

Read more: """เครื่องตรวจสอบสาย 3 IN 1" " "

"""กล่องกระดาษฟางข้าว" " "

 โครงงานวิทยาศาสตร์

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน

เรื่อง กล่องกระดาษฟางข้าว

ผู้วิจัย
1. นายวิชิตชัย พันที
2. นายวุฒิเดช ทิพยสุข
3. นายเกรียงไกร ชินสร้อย


ครูที่ปรึกษา
1. นางสาวขนิษฐา คุ้มมา
2. นางชาลิดา ศรีชารี
3. นางสาวชุติมา โชคกนกวัฒนา

 

บทคัดย่อ
จากการศึกษาอัตราส่วนของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เหมาะสมในการทำเยื่อกระดาษ ด้วยการต้มเยื่อกระดาษจากฟางข้าวด้วยเวลา 1 ชั่วโมง พบว่า ความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 20 เหมาะสมที่นำมาใช้ในการผลิตเยื่อกระดาษจากฟางข้าว เพราะลักษณะของฟางนั้นมีการเปื่อยยุ่ยเหมือนกันตลอดทุกส่วน
จากการผลิตกระดาษฟางข้าว พบว่า นำฟางข้าว 1000 กรัม นำผลิตกระดาษขนาด 50 x 80 เซนติเมตร ได้กระดาษ จำนวน 4 แผ่น โดยสร้างกล่อง ขนาด 21 x 28 x 13.5 เซนติเมตร และทดลองรับแรงกระแทกของกล่องแบบทั่วไปกับกล่องที่สร้างขึ้นจากฟางข้าว โดยทดลองกับแก้วน้ำจำนวน 12 ใบ พบว่า กล่องกระดาษจากฟางข้าวรับแรงกระแทกได้ดีกว่ากล่องแบบทั่วไป โดยรับแรงกระแทกได้ที่ความสูง 3.00 เมตร และทดลองกับขวดจำนวน 6 ใบ พบว่า กล่องกระดาษฟางข้าวรับแรงกระแทกได้ดีกว่ากล่องแบบทั่วไป โดยรับแรงกระแทกได้ที่ความสูง 3.00 เมตร 

Attachments:
Download this file (SCi_Project56_1.pdf)กล่องกระดาษฟางข้าว[โครงงานวิทยาศาสตร์]

Read more: """กล่องกระดาษฟางข้าว" " "