เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ รหัสวิชา 902

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ รหัสวิชา 902

วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ .. รับรองแล้วในกลุ่มสาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ รหัสวิชา 902 คุณวุฒิที่สอดคล้อง วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ / วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ / วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ / วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม / วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ / วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุม / วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร / วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ / เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ / วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ / อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2566 (ในวันราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 . ถึง 12.00 . และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00. ถึง 16.30

https://drive.google.com/file/d/10pIbsPUpy-KMNjwxsQZkXc4yUNe7NZBd/view?usp=drivesdk


 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น
^