เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

ประกาศวิยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และด้านวิชาชีพ (ภาค ก)

ประกาศวิยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และด้านวิชาชีพ (ภาค ก)

ให้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลื่อกมารายงานตัวสอบด้านการปฏิบัติงานและการสัมภาษณ์ (ภ่าค ข)
ในวันที่  13 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น.

Download  http://www.burapaprachin.ac.th/datas/file/personnel/1513127187.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^