เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

ประกาศ กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒

ดาวน์โหลด เอกสาร
    ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวช.) ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
    ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒


กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^