เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

Personnel

บุคลากรทางการศึกษา-ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  นางสาวทรรศนีย์ แซ่ซิ้ม

  เจ้าหน้าที่งานการเงิน

 • thumbnail

  นางสาวศิริลักษณ์ ชะนะนาน

  เจ้าหน้าที่งานการเงิน

 • thumbnail

  นางสาวดรุณี จันทร์วิเศษ

  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

 • thumbnail

  นางสาวธนิษฐา คำช่วยสิน

  เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

 • thumbnail

  นางสาวชนาภรณ์ นฤทัย

  เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

^