เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

ประวัติวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน

     ในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2540 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง 
"วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน แห่งที่ 2 ให้เป็นสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา
โดยมอบหมายให้  นายวัชระ อนุศาสนกุล และคณะทีมงานจัดทำโครงการและ
จัดหาสถานที่ก่อสร้าง ในที่สุดได้รับการประสารงานจาก  ดร.สุเทพ  รอดแป้น
ขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์  ทุ่งหนองผักกาด  หมู่ 12 ตำบลศรีมหาโพธิ 
อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี  จำนวน  100 ไร เพื่อให้เป็นสถานที่
จัดตั้งสถานศึกษา


   
    ปีงบประมาณ 2540  ได้รับงบประมาณ  ก่อสร้าง  อาคารชั้นเดียว
เป็นเงิน 14,500,500 บาท จำนวน 5 หลัง ประกอบไปด้วย
    - อาคารอำนวยการ  1 หลัง
    - อาคารเรียน  2 หลัง
    - อาคารปฏิบัติการ  2 หลัง

    ต่อมาในปีงบประมาณ  2541 - 2543 ได้รับงบประมาณต่อเนื่องเพื่อการก่อสร้าง
อาคารถาวร 3 หลัง  ในวงเงินงบประมาณ 43,580,000 บาท ประกอบด้วย
    - อาคารอำนวยการ 3 ชั้น 1 หลัง
    - อาคารเรียน 4 ชั้น 1 หลัง
    - อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น 1 หลัง
   ซึ่งทำการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2543
    
    ปีการศึกษา 2541 เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก  ระดับ ปวส. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
จำนวน  20 คน  จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค 100%
    ปีการศึกษา  2543  กรมอาชีวศึกษา  ได้เปลี่ยนชื่อจาก "วิทยาลัยช่างกลประทุมวัน
แห่งที่ 2"  เป็น  "วิทยาลัยเทนิคบูรพาปราจีน"  ในปัจจุบัน
^