เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายชาคริต สุริยะฉาย

  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน

ด้านผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายวันนิวัต พรหมสุวรรณ

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  นายฐปกร รักษาศีล

  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 • thumbnail

  นายสุรินทร์ สมบัติ

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นายนรนิติ พรหมพื้น

  ครูชำนาญการ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

แผนกวิชาช่างยนต์

 • thumbnail

  นายประพนธ์ พิทักษ์ตันสกุล

  หัวหน้าแผนกช่างยนต์

 • thumbnail

  นายขวลิต ม้าเทศ

  ครูแผนกวิชาช่างยนต์

 • thumbnail

  นายแหย๋ม ศรีบุญเรื่อง

  ครูแผนกวิชาช่างยนต์

 • thumbnail

  นายศิริศักดิ ทิพมาลา

  ครูแผนกวิชาช่างยนต์

 • thumbnail

  นายทัศพล พลเยี่ยม

  ครูแผนกวิชาช่างยนต์

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

 • thumbnail

  นายนรนิติ พรหมพื้น

  หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

 • thumbnail

  นายฉัตรชัย โคกระบือ

  ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

 • thumbnail

  นายสุทัศน์ โพธิ์ศรี

  ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์

 • thumbnail

  นายอรรถชนะ อุสา

  หัวหน้าแผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์

 • thumbnail

  นายมนตรี เล่ห์สิงห์

  ครูแผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์

 • thumbnail

  นายพิรวุฒิ หมอมประโคน

  ครูแผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์

แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง/แผนกวิชาเทคนิคการผลิต

 • thumbnail

  นายอุทัย รัตถา

  หัวหน้าแผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง/แผนกวิชาเทคนิคการผลิต

 • thumbnail

  นายพิสิษฐ์ ศักดิ์บุญยเศวต

  ครูแผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง/แผนกวิชาเทคนิคการผลิต

แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

 • thumbnail

  นายธนาพิพัฒน์ ไพบุล

  หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

 • thumbnail

  นายศุภกิจ สุขสด

  ครูแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

แผนกวิชาการบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวนันท์นภัส มะลิทองพงศ์

  หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวพิมลณัฐ รองวัง

  ครูแผนกวิชาการบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวสาวิตรี แวนศิลา

  ครูแผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • thumbnail

  นางสาวนฤทธิ์ บุญประกอบ

  หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • thumbnail

  นางสาวสุพรรณี เฉลิมศรี

  ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • thumbnail

  นายนัฐกฤษ วงษ์จำปา

  ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนกวิชาการโรงแรม

 • thumbnail

  นางสาวนิลวรรณ ญานะโค

  หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

 • thumbnail

  นางนฤมล รอตเสียงล้ำ

  หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

 • thumbnail

  นายสมชาย นิติดำรงศักดิ์

  ครูแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

 • thumbnail

  นางสกาวรัตน์ หมิ่งทอง

  ครูแผนกวิชาสามัญ-สัมพัญ

 • thumbnail

  นายศุภชัย ธนมาลาพงศ์

  ครูแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

 • thumbnail

  นางสาวอรษา ตะเพียนทอง

  ครูแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

 • thumbnail

  นางสาวประทุม ชอยงาน

  ครูแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

 • thumbnail

  นางสาวมยุรา อะวะดี

  ครูแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

บุคลากรทางการศึกษา-ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  นางสาวขนิษฐพัฐ พ่วงศึก

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวทรรศนีย์ แซ่ซิ้ม

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • thumbnail

  นายธรรมรัตน์ กานต์ไกรศรี

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวชูเนตร เพชรกำจัด

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวอรพรรณ ผลศรัทธา

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

บุคลากรทางการศึกษา-ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • thumbnail

  นางสาวธนัทภัทร รัศมี

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวสิริลักษณ์ เริงชัยภูมิ

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

บุคลากรทางการศึกษา-ฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นางสาวกัญญ์ปวีณ์ พรกิจจาวงศ์

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • thumbnail

  นายพงศธร ลิ้มรสเลิศสกุล

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • thumbnail

  นายธรรมรัตน์ กานต์ไกรศรี

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

Unknown

 • thumbnail

  นาวสาวธนัญญา แก้วบุญตา

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวเนาวนิตย์ ใจสงฆ์

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

^