เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

งานวัดผลและประเมินผล

แบบทดสอบออนไลน์  วัดความถนัดทางด้านอาชีพ
ข้อสอบคัดเลือกนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     
สาขาวิชาช่างยนต์    คลิก! เพื่อทำแบบทดสอบ
      สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง   
คลิก! เพื่อทำแบบทดสอบ
      สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์   คลิก! เพื่อทำแบบทดสอบ
      สาขาวิชาซ่อมบำรุง   คลิก! เพื่อทำแบบทดสอบ
ประเภทวิชาพณิชยกรรม
      สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คลิก! เพื่อทำแบบทดสอบ
      สาขาการบัญชี   คลิก! เพื่อทำแบบทดสอบ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
      สาขาวิชาการโรงแรม  คลิก! เพื่อทำแบบทดสอบ

 
ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^