เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

งานทะเบียน

  สมัครเรียนออนไลน์  ปีการศึกษา 2564

==> สมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2564
คลิก สมัครเรียน ปวช. 

-------------------------------------------------------------------------------------------
==>ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2564
คลิกสมัครเรียน ปวส. 


หลักฐานการสมัคร อย่างละ 2 ชุด มาส่งงานทะเบียนในวันมอบตัว
1.สำเนาทะเบียนบ้าน นศ./ผู้ปกครอง
2.สำเนาวุฒิการศึกษา
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน นศ./ผู้ปกครอง
4.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
**ให้ปริ้นเอกสารการสมัครแนบมาพร้อมกลับหลักฐานการสมัคร
ตัวอย่าง ใบสมัคร
ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^