เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

ประกาศ : เรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙)
http://burapaprachin.ac.th/datas/file/1625744096.pdf


 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^