เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

ประกาศรับนักเรียน - นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ชั้นปีที่ ๑
    รอบโควตาพิเศษ

        ๑ พฤษจิกายน ๒๕๖๒  - ๖  มีนาคม ๒๕๖๓
    รอบปกติ
        ๑๘  มีนาคม ๒๕๖๒ -  ๓๐ มีนาคม  ๒๕๖๒
 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ชั้นปีที่ ๑  
    รอบโควตาพิเศษ

       ๑ พฤษจิกายน ๒๕๖๒  - ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๓     
    รอบปกติ
        ๑๘  มีนาคม ๒๕๖๒ -  ๑๗  เมษายน  ๒๕๖๒

ดาวน์โหลดเอกสาร ตามลิงค์
http://www.burapaprachin.ac.th/datas/file/thabean/1577157525.pdf 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^