เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

Personnel

แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

 • thumbnail

  นางนฤมล รอตเสียงล้ำ

  หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

 • thumbnail

  นางสาวอรษา ตะเพียนทอง

  ครูผู้สอนวิชาสังคม / พลศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวสุพัฒตรา มณีศรี

  ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

 • thumbnail

  นางสาวประทุม ช้อยงาน

  ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

 • thumbnail

  นางสาวอัจฉรา ประจันบาล

  ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

^