Text size th ja enA-AA+

Personnel

Manager

 • thumbnail

  นางสุภาภรณ์ ปาลโฉม

  ผู้อำนวยการวิทยาลัย

Manager

 • thumbnail

  นายประพนธ์ พิทักษ์ตันสกุล

  ครู รักษาการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  นายพัศดี โคกระบือ

  ครู รักษาการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  นางนฤมล รอตเสียงล้ำ

  ครู รักษาการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นายมนตรี เล่ห์สิงห์

  ครู รักษาการแทน รองฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

House of Representatives

 • thumbnail

  นายพงษ์ศักดิ์ แก้วกาหนัน

  หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

 • thumbnail

  นายประพนธ์ พิทักษ์ตันสกุล

  ครูผู้สอนแผนกวิชาช่างยนต์

 • thumbnail

  นายชวลิต ม้าเทศ

  ครูผู้สอนแผนกวิชาช่างยนต์

 • thumbnail

  นายศิริศักดิ์ ทิพมาลา

  ครูผู้สอนแผนกวิชาช่างยนต์

House of Representatives

 • thumbnail

  นายนาวี ศรีหะทัย

  หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

 • thumbnail

  นายฉัตรชัย โคกระบือ

  ครูผู้สอนแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

 • thumbnail

  นางสาววิญญู สอนจ้อย

  ครูผู้สอนแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

House of Representatives

 • thumbnail

  นายอรรถชนะ อุสา

  หัวหน้าแผนกวิชาเมคาทรอนิกส์

 • thumbnail

  นายมนตรี เล่ห์สิงห์

  ครูแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์

 • thumbnail

  นายพิรวุฒิ หม่อมประโคน

  ครูผู้สอนแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์

House of Representatives

 • thumbnail

  นายพัศดี โคกระบือ

  หัวหน้าแผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง

 • thumbnail

  นายภวัต ชมพิกุล

  ครูผู้สอนแผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง

 • thumbnail

  นายธนาพิพัฒน์ ไพบูลย์

  หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

House of Representatives

 • thumbnail

  นางคัทลียา โคนพันธ์

  หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวพิมลณัฐ รองวัง

  ครูผู้สอนแผนกวิชาการบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวสาวิตรี แว่นศิลา

  ครูแผนกการบัญชี

House of Representatives

 • thumbnail

  นางสาวนฤมล ผลจันทร์

  หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • thumbnail

  นางสาวนฤทธิ์ บุญประกอบ

  ครูผู้สอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • thumbnail

  นางสาวนพณัช เปสุริยะ

  ครูผู้สอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • thumbnail

  นางวลัยพร เนรมิต

  ครูผู้สอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • thumbnail

  นางสาวสุพรรณี เฉลิมศรี

  ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

House of Representatives

 • thumbnail

  นางสาวนิลวรรณ ญานะโค

  หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

 • thumbnail

  นางสุปะวีณ์ แดงวัน

  ครูผู้สอนแผนกวิชาการโรงแรม

House of Representatives

 • thumbnail

  นางนฤมล รอตเสียงล้ำ

  หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

 • thumbnail

  นางสาวอรษา ตะเพียนทอง

  ครูผู้สอนวิชาสังคม / พลศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวสุพัฒตรา มณีศรี

  ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

 • thumbnail

  นางสาวประทุม ช้อยงาน

  ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

 • thumbnail

  นางสาวอัจฉรา ประจันบาล

  ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

Technical Office

 • thumbnail

  นางสาวทรรศนีย์ แซ่ซิ้ม

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  นางสาวศิริลักษณ์ ชะนะนาน

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  นางสาวดรุณี จันทร์วิเศษ

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  นางสาวธนิษฐา คำช่วยสิน

  เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

 • thumbnail

  นางสาวชนาภรณ์ นฤทัย

  เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

Technical Office

 • thumbnail

  นายธรรมรัตน์ กานต์ไกรศรี

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

Technical Office

 • thumbnail

  นางสาวนฤมล โสวัตร

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวธนัทภัทร รัศมี

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

Technical Office

 • thumbnail

  นางสาวกัญญ์ปวีณ์ พรกิจจาวงศ์

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • thumbnail

  นางสาวพิมพ์สุภา ระวิวรรณ

  เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

Technical Office

 • thumbnail

  นางสาวเนาวนิตย์ ใจสงฆ์

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นางสาวอัญวีณ์ สิริพิชญารัตน์

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นาวสาวธนัญญา แก้วบุญตา

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

^