รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง นักการภารโรง

จำนวน  3  ตำแหน่ง