"""ประวัติความเป็นมา" " "

ประวัติวิทยาลัย
ในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2540 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้ง "วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน แห่งที่ 2" ให้ เป็นสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา โดยมอบหมาย ให้ นายวัชระ อนุศาสนกุล และคณะทีมงาน จัดทำโครงการ และจัดหาสถานที่ก่อสร้าง ในที่สุดได้รับการประสานงานจาก ดร. สุเทพ รอดแป้น ขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ ทุ่งหนองผักกาด หมู่ 12 ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 100 ไร่ เพื่อใช้เป็นสภานที่จัดตั้งสถานศึกษา

ปีงบประมาณ 2540 ได้รับงบประมาณ ก่อสร้าง อาคารชั้นเดียวเป็นเงิน 14,500,500 บาท จำนวน 5 หลัง ประกอบด้วย
  - อาคารอำนวยการ 1 หลัง 
  - อาคารเรียน 2 หลัง
  - อาคารปฏิบัติการ 2 หลัง 
ต่อมาในปีงบประมาณ 2541 - 2543 ได้รับงบ ประมาณต่อเนื่องเพื่อการก่อสร้างอาคารถาวร 3 หลัง ในวงเงินงบประมาณ 43,580,000 บาท ประกอบด้วย
  - อาคารอำนวยการ 3 ชั้น 1 หลัง 
  - อาคารเรียน 4 ชั้น 1 หลัง 
  - อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น 1 หลัง 
ซึ่งทำการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2543

ปีการศึกษา 2541 เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ระดับ ปวส. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ จำนวน 20 คน จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 100%

ปีการศึกษา 2543 กรวอาชีวศึกษา ได้เปลี่ยนชื่อจาก "วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน แห่งที่ 2" เป็น "วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน" ในปัจจุบัน

ปีการศึกษา 2544 ได้ขยายการรับนักศึกษาระดับ ปวส. เพิ่มขึ้นอีก 4 สาขาวิชา รวมเป็น 5 สาขาวิชา คือ
1. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
2. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
3. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5. สาขาวิชาการโรงแรม

ปีการศึกษา 2545 ได้เปิดรับนักศึกษาระดับ ปวส. ภาคสมทบ เพื่อพัฒนากำลังคนและตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในเขตอุตสาหกรรม 304 ใน 3 สาขาวิชา คือ
1. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
2. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ในปีนี้วิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมพลศึกษา จำนวน 1,670,000 บาท เพื่อจัดสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง 8 ลู่ และรั้วเหล็กดัดโดยรอบ ชื่อ"สนามกีฬาสมานจิต"

ปีการศึกษา 2547 วิทยาลัยได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ 2 ชั้น เป็นเงิน 8,100,000 บาท และเปิดรับนักเรียนระดับ ปวช. จากผู้สำเร็จ ม.3 เข้ามาเรียนใน 5 สาขาวิชาเป็นปีแรก คือ
1. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
2. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
3. สาขาวิชาซ่อมปำรุงเครื่องจักรกล
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5. สาขาวิชาการโรงแรม

ปีการศึกษา 2548 เปิดรับนักศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นปีแรก

ปีงบประมาณ 2556 สร้างสนามฟุตซอล เป็นเงิน  1,980,000 บาท

ปีงบประมาณ 2558  สร้างอาคารเอนกประสงค์ เป็นเงิน 5,000,000 บาท

вулкан официальный сайтооо полигон работаполитик лобановский