"""6.หลักสูตรที่เปิดสอน" " "

 

สาขาวิชา หลักสูตรปกติ เทียบโอนประสบการณ์ Pre-Ved
ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส.
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม      
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์          
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์             
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง             
สาขาวิชาช่างยนต์          
สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง            
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม            
สาขาวิชาเครื่องกล          
 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ            
 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม      
สาขาวิชาการบัญชี            
สาขาวิชาการตลาด            
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ            
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป        
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์            
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว      
สาขาวิชาการโรงแรม             
поиск на сайте через googleлобановский харьковалександр лобановский компромат